شاید تا به حال با کلماتی مانند نمایش سریع یا پیش نمایش کد و … آشنا شده باشید. معمولا کار آنها ایجاد سریع پیش نمایش کد است. مثلا ابزاری ساخته اید و میخواهید یک پیش نمایش برای